Fidelia
Informacie ku COVID -19
Informačná povinnosť podľa zákona o ochrane osobných údajov (GDPR)
Informácie o spracúvaní osobných údajov členov štatutárnych orgánov a kontaktných osôb zmluvných partnerov a potenciálnych zmluvných partnerov

Označenie prevádzkovateľa


Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť FIDELIA SERVICE, s.r.o., so sídlom Dvojkrížna 6, 821 07 Bratislava, IČO: 47560754 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 96621/B (ďalej len „spoločnosť FIDELIA SERVICE“).

Kontaktné údaje zodpovednej osoby


Zodpovednou osobou spoločnosti FIDELIA SERVICE je pán Ing. Jozef Gibeľ, e-mailová adresa gdpr@fidelia-service.sk, telefónne číslo 02 38105039 (kontakt na recepciu, ktorá vás prepojí) alebo 0850 123 314(kontakt na call centrum).

Spracúvané osobné údaje


Spoločnosť FIDELIA SERVICE spracúva osobné údaje členov štatutárnych orgánov a kontaktných osôb zmluvných partnerov a potenciálnych zmluvných partnerov spoločnosti FIDELIA SERVICE v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, označenie zmluvného partnera (obchodné meno a sídlo spoločnosti) a pracovná pozícia.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov


Účelom spracúvania osobných údajov je získavanie nových zmluvných partnerov, uzatvorenie a plnenie zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou FIDELIA SERVICE a zmluvným partnerom.Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) – oprávnený záujem spoločnosti FIDELIA SERVICE.

Oprávnený záujem


Oprávneným záujmom spoločnosti FIDELIA SERVICE je získavanie nových obchodných partnerov, rozvoj jej obchodných aktivít, uzatvorenie zmluvného vzťahu, plnenie vzájomných práv a povinností medzi spoločnosťou FIDELIA SERVICE a jej zmluvným partnerom.

Informácie o nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov


Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou FIDELIA SERVICE je nevyhnutné na zabezpečenie oprávneného záujmu spoločnosti FIDELIA SERVICE.

Doba spracúvania osobných údajov


Osobné údaje budú uchovávané po dobu rokovania o potenciálnom zmluvnom vzťahu, trvania zmluvného vzťahu medzi spoločnosťou FIDELIA SERVICE a zmluvným partnerom a následne po dobu stanovenú priamo príslušným právnym predpisom alebo v súlade s príslušným právnym predpisom.

Práva dotknutej osoby (t.j. člena štatutárneho orgánu alebo kontaktnej osoby) súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov.

 

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov ako aj právo na prenosnosť osobných údajov.

Ak sa ako dotknutá osoba domnievate, že ste priamo dotknutý/á na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo inými príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, máte právo podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania.

Možnosti kontaktovania spoločnosti FIDELIA SERVICE

 

Spoločnosť FIDELIA SERVICE je možné kontaktovať ohľadom spracúvania osobných údajov a využiť práva uvedené vyššie prostredníctvom písomného listu doručeného na adresu sídla spoločnosti FIDELIA SERVICE s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby, zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo telefonicky na vyššie uvedených telefónnych číslach.

Home Kontakt © 2018 - 2024 FIDELIA SERVICE, s.r.o., Designed and developed by 5Q, spol. s ro
Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Zamítnout vše     Nastavení souborů cookie     Přijmout vše