Fidelia
Informacie ku COVID -19

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

1. identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

 

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť FIDELIA SERVICE, s.r.o., so sídlom Dudvážska 2, 821 07 Bratislava, IČO: 47560754, zapísané v Obchodnom Registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo 96621 / B (Ďalej LAN "spoločnosť FIDELIA SERVICE"), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižším.

Spoločnosť FIDELIA SERVICE, sro vymieňal za svojho zodpovedného zástupcovho Ing. Jozefa Gibel, e-mailová adresa gdpr@fidelia-service.sk , telefónne číslo 02/38105039 (kontakt na recepcii, ktorá vás prepojí)

 

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:


a. Nákup tovaru a/alebo služby prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácie a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť FIDELIA SERVICE spracúva (i) na účely nákupu tovaru a/alebo služby prostredníctvom e-shopu a dodaním tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a/alebo službe a údaje reklamácie Súvisiace s platbou za tovar a/alebo službu ( číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Spoločnosti FIDELIA SERVICE), (ii) na účely vybavovania reklamácií okrom údajov uvedených v bode (i) aj údaje o reklamovanom tovare a/alebo službe a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácie, (iii) na účely riešenie poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje o poistenom tovare a/alebo službe a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu tovaru a/alebo služby prostredníctvom e-shopu, dodaním tovaru a/alebo služby zákazníkovi a riešenie poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIE o ochrane jednotlivcov vzhľadom na spracúvaní osobných údajov o voľnom pohybe takýchto údajovej, ktorým sa zrušuje smernica 95/46 / ES (všeobecné NARIADENIE o ochrane údajov) (Ďalej len "nariadenia GDPR") a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) NARIADENIE GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosť FIDELIA SERVICE je (i) v prípade nákupu tovaru a/alebo služby prostredníctvom e-shopu, dodaním tovaru zákazníkovi a riešenie poistných udalostí nevyhnutné na plnením ZMLUVY o kupé tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (ii) v prípade vybavovania reklamácie na účely plnenia zákonnej povinnosti Spoločnosti FIDELIA SERVICE, s.r.o.

 

 • Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • kuriérska Alebo Prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, Ako ďalší prevádzkovateľ Alebo sprostredkovateľ,

 • slovenská pošta

 • externí servisné partneri,

 • zamestnanci prevádzkovateľa

 • dodávatelia,

 • poisťovne,

 • externé právne zastúpenie,

 • iné orgány v spotrebiteľskom konaní,

 • prepravné Spoločnosti v Súvislosti s vybavovaním reklamáciám a poistných udalostí Ako prevádzkovatelia Alebo sprostredkovatelia

 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori Ako prevádzkovatelia Alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnením zákonnej povinnosti Spoločnosti FIDELIA SERVICE.

 

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia ZMLUVY o kupé tovaru/služby a počas plynutia záručnej Lehoty na dodaný tovar/ a/ alebo službu.

 

b. Predaj tovaru mimo pozornosti e-shopu


Spoločnosť FIDELIA SERVICE spracúva na účely predaja tovaru a/alebo služby mimo pozornosti e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIE GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosť FIDELIA SERVICE je nevyhnutné na základe Žiadosti zákazníka o Kúpu tovaru a/alebo služby, ktorý nie je v pozornosti e-shopu. Osobné údaje ŠÚ spracúvané počas plnením ZMLUVY o kupé tovaru a plynutím záručnej Lehoty na dodaný tovar.

 

c. nezáväzná objednávka tovaru


Spoločnosť FIDELIA SERVICE spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIE GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosť FIDELIA SERVICE je nevyhnutné na základe Žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania Žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia ZMLUVY o kupé tovaru Alebo zrušením nezáväznej objednávky tovaru.

 

d. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom


Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIE GDPR a v Súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIE GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosť FIDELIA SERVICE je nevyhnutné na poskytnutie pomoci, pričom v prípade zvukovej nahrávky je Súhlas a tým na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej Lehoty zakúpeného tovaru a / alebo služby.

 

e. Riešenie sťažností zákazníka

 

Spoločnosť FIDELIA SERVICE spracúva na účely riešenia sťažností zákazníka nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal, jeho adresu, telefónne číslo Alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIE GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosť FIDELIA SERVICE je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

 

f. Súťaž na Facebooku


Spoločnosť FIDELIA SERVICE spracúva na účely realizácie súťaže prostredníctvom Facebooku nasledovné osobné údaje: údaje uvedené v profile súťažiaceho a v prípade víťaza jeho meno, priezvisko, telefónne číslo, adresu a fotografiu s výhrou.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIE GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosť FIDELIA SERVICE je nevyhnutné na účely realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.

Príjemcom osobných údajov víťaza v rozsahu fotografie a prípadne aj označením menom a priezviskom je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika Ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svoju politiku ochrany osobných údajov ( https://www.facebook.com/policy.php ).

 

g. Poskytovanie podpory cez Facebook , Google, Azet


V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie pomoci cez Facebook ,Google alebo AZET spoločnosť FIDELIA SERVICE bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom profile alebo Google profile alebo AZET profile dotknutej osoby a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie pomoci a zákazníckej servisnej podpory na Žiadosť zákazníka a právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIE GDPR. Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosti FIDELIA SERVICE je nevyhnutné na poskytnutie pomoci na Žiadosť zákazníka.

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika. Ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov ( https: // www .facebook.com / policy.php ).

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Google Ireland Limited ktorá je založená a prevádzkovaná v súlade s právnymi predpismi Írska (registračné číslo 368047) Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írska republika Ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://policies.google.com/privacy?hl=sk&fg=1)

Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Ringier Axel Springer SK, a.s. Prievozská 14, 821 09 Bratislava. Ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.ringieraxelspringer.sk/about-sk/gdpr/)

Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie pomoci požadovanej zákazníkom

 

h. Uplatňovanie nárokov Spoločnosti FIDELIA SERVICE,


Spoločnosť FIDELIA SERVICE spracúva na účely uplatňovaním nárokovať Spoločnosti FIDELIA SERVICE nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebne na podaním žaloby spoločnosť FIDELIA SERVICE, údaje uvedené v žalobe proti Spoločnosti FIDELIA SERVICE, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje uchovávané v účtovníctve a iné údaje potrebne v Súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokovať Alebo obhajovaním záujmov Spoločnosti FIDELIA SERVICE.

Účelom spracúvania tychto osobných udajov je oprávnený Záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIE GDPR. Spracúvanie osobných udajov spoločnosť Fidelio SERVICE je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Spoločnosti Fidelio SERVICE. Oprávneným záujmom Spoločnosti Fidelio SERVICE je pritom ochrana ho majetku Ako ai ochrana proti nedôvodnému uplatňovaním nárokovať Voči Spoločnosti FIDELIA SERVICE.

 

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • Sudy, orgány verejnej správy, právne zástupcovia, daňoví poradcovia a činí odborní poradcovia Ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej Lehoty počas ktorej môžu byť voči Spoločnosti FIDELIA SERVICE uplatňované nároky Alebo počas ktorej si spoločnosť Môže uplatniť svoju vlastné nároky.

 

i. plnením zákonných povinností Spoločnosti FIDELIA SERVICE


Spoločnosť FIDELIA SERVICE spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely Plnenía zákonných povinností Spoločnosti FIDELIA SERVICE.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) NARIADENIE GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z Pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmovej, Zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosť FIDELIA SERVICE je nevyhnutné na účely plnením zákonných povinností spoločnosťou FIDEIA SERVICE.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, sudy a orgány verejnej správy Ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 

3. Práva dotknutej osoby


Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je Priamo dotknutá na svoje právach ustanovených nariadenia GDPR Alebo príslušnou právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má Voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazaním osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a ( vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba Môže uplatniť kontaktovaním Spoločnosti FIDELIA SERVICE:

a) písomne ​​zaslaním listu na adresu sídla Spoločnosti s uvedením mena a priezvisko zodpovednej osoby pod názvom Spoločnosti,

b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu Alebo

c) telefonicky na vyššom uvedenom čísle.

d) príslušné právne predpisy.

Príslušným právnym predpisom je najme nariadenia GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

PREVÁDZKOVATEĽ
Obchodné meno: FIDELIA SERVICE, s. r. o.
Sídlo: Dudvážska 2, 821 07 Bratislava
IČO: 47 560 754
Zapísaný v ORSR Bratislava I., odd.: Sro, vl.č. 96621/B

Kontaktná osoba zodpovedná za dohľad nad ochranou osobných údajov, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Home Kontakt © 2018 - 2024 FIDELIA SERVICE, s.r.o., Designed and developed by 5Q, spol. s ro
Cookies
Webové stránky používají cookies, díky kterým je prohlížení stránek příjemnější a snazší. Ke zpracování některých cookies potřebujeme od vás souhlas, který dáte kliknutím na "Přijmout vše", nebo nastavte jednotlivě v "Nastavení souborů cookie“. Více informací najdete zde.

Zamítnout vše     Nastavení souborů cookie     Přijmout vše